Przeskocz do treści

Aktualności


Szanowni Działkowicze

Zarząd ROD "Nad Widawą" serdecznie zaprasza wszystkich użytkowników działek wraz z osobami towarzyszącymi na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Działkowca, które odbędzie się dnia 04.09.2021r. o godzinie 14:00 na terenie ogrodu nr 3, działka nr 476, przy budynku administracyjnym, ul. Redycka.

Mile widziane jest przyniesienie własnych wyrobów (ciasto, nalewka, itp.) celem skosztowania przez innych działkowiczów plonów z naszych ogrodów.

Mapka dojazdu

Mapa dojazdu

Zarząd ROD „Nad Widawą” zaprasza na KONFERENCJĘ DELEGATÓW

Która odbędzie się w dniu 14.08.2021r.

Na działce 476 (teren ogrodu nr 3, ul. Redycka, mapka) – przy budynku administracyjno-gospodarczym.

Początek obrad: godz. 1000

 • Zgodnie z § 61 ust. 3 statutu PZD Konferencję Delegatów uznaje się za prawomocną przy obecności ponad połowy delegatów.
 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Konferencji delegatów  ma wyłącznie wybrany delegat - członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
 • Każdy delegat - członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD KONFERENCJI DELEGATÓW :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie Regulaminu Konferencji Delegatów Zebrania Sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za lata 2019 i 2020 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2019 i 2020 rok.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD przez komisję rewizyjną ROD za lata 2019 i 2020 wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 10. Projekt planu pracy na 2021 rok.
 11. Projekt preliminarza finansowego na 2021 rok.
 12. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 przez Komisję Rewizyjna ROD
 13. Dyskusja.
  a. Regulamin wjazdów na teren ROD,
  b. Inwestycje: budowa ogrodzenia parkingu na ogrodzie nr 2, ogólnodostępne toalety na terenach naszego ogrodu (O1, O2, O3), zabezpieczenie bramy wjazdowej nr 2 na ogrodzie nr 1, budowa osłony śmietników na ogrodzie nr 1.
  c. Rozwiązanie problemów dotyczących gromadzenia śmieci i gałęzi w niedozwolonych miejscach.
  d. Przypomnienie o obowiązku wyposażenia każdej działki w kompostownik adekwatny do powierzchni uprawnej.
  e. Zmiana regulaminu dotyczącego korzystania z energii elektrycznej.
  f. Podniesienie opłat ogrodowych, wynikających z obligatoryjnych podwyżek obciążających ROD.
  g. Wnioski zgłoszone przez działkowców - przedstawione na zebraniach sektorowych:
  Ogród nr 1:
  1. Utworzenie parkingu przy bramie nr 1
  2. Utwardzenie parkingu przy bramie nr 1
  3. Dokończenie wylewki płyty betonowej pod kosze na śmieci przy bramie nr 1
  4. Utwardzenie terenu przed tablica ogłoszeń przy bramie nr 1
  5. Monitoring bramy oraz śmietników
  6. Inwentaryzacja działek sektorami
  7. Utwardzenie wjazdu przy bramie nr 2
  8. Szkolenie internetowe dla nowych członków
  9. Odtworzenie rowu przy działce 147
  10. Odtworzenie tabliczek z numerami działek
  11. Rozpoczynanie zebrań ogrodowych o godzinie 12
  Ogród nr 2:
  1. Wystąpienie ze stowarzyszenia PZD
  Ogród nr 3:
  1. Dni świąteczne bez pracy urządzeń spalinowych
  2. Barszcz Sosnowskiego - Sprawdzenie terenu rowu przy parkingu (zostało to od razu sprawdzone po Zebraniu Sektorowym, wskazana roślina nie była Barszczem Sosnowskiego).
  3. Prośba działkowca o zgodę na wjazd i parkowanie na terenie ogrodu - na podstawie oświadczenia lekarskiego o złym stanie zdrowia - prośba wpłynęła przed Zebraniem Sektorowym.
  h. Pozostałe tematy zaproponowane przez zgłaszających.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach :

1)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2019 i 2020 roku.

2) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok.

3)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 i 2020 roku.

15. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 roku.
16. Uchwalenie Realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*
17. Uchwalenie planu pracy na 2021 rok.
18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 rok.
19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

* Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu na stronie internetowej https://rodnadwidawa.pl/finanse-rod-nad-widawa/ , oraz w dniach 31.07.2021r.(sobota) i 07.08.2021r. (sobota) w godz. od 900 do 1400 w budynku administracyjno-gospodarczym, ogród nr 3, działka nr 476.


14.05.2021 r.

Zaktualizowano tabelę opłat działkowych na 2021 r.
Link do strony.


Wiadomości archiwalne


Przetargi:
Obecnie brak postępowań przetargowych w ROD "Nad Widawą"


Ważne informacje:

Wjazd na teren ROD

Wyniki konkursu na "Najładniejszą działkę 2019"
Przetarg na rozprowadzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej ROD „Nad Widawą” – ogród nr 3 v2
Informacja finansowa dotycząca prowadzenia ROD "Nad Widawą" we Wrocławiu za 2018 rok


Pozostałe informacje:
Opłaty ogrodowe na rok 2021.
Uchwały Walnego Zebrania na rok 2019.
Elektryfikacja ogrodów w ROD "Nad Widawą"
Informacja w sprawie przyłączy elektrycznych dla ROD "Nad Widawą"
Regulamin wewnętrzny w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ogrodzie.
Informator działkowca:
Informator działkowca - czerwiec 2021
Informator działkowca - kwiecień/maj 2021
Informator działkowca - styczeń/marzec 2021

Informator działkowca - listopad/grudzień 2020
Informator działkowca - październik 2020
Informator działkowca - wrzesień 2020
Informator działkowca - sierpień 2020
Informator działkowca - lipiec 2020
Informator działkowca - czerwiec 2020
Informator działkowca - maj 2020
Informator działkowca - kwiecień 2020
Informator działkowca - marzec 2020

Informator działkowca - grudzień 2019
Informator działkowca - listopad 2019
Informator działkowca - wrzesień 2019
Informator działkowca - sierpień 2019
Informator działkowca - lipiec 2019
Informator działkowca - czerwiec 2019
Informator działkowca - maj 2019
Informator działkowca - kwiecień 2019