Przeskocz do treści

Aktualności

Informacja o przeglądach działek

Informujemy, że w dniach 21-22 MAJA 2022r. w godzinach od 9:00 do 12:00

Komisja powołana przez Zarząd ROD dokona corocznego przeglądu działek pod względem ich zagospodarowania.

Działki będą oceniane pod kątem przestrzegania postanowień przepisów Regulaminu ROD (posiadanie kompostownika, widoczny numer działki) oraz walorów estetycznych i użytkowych.

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria;

rozplanowanie działki i jej estetyka, estetyka altany, czystość alejek i czystość na całej działce, wygląd rabat, różnorodność upraw, czy na sąsiednie działki a w szczególności na alejki ogrodowe, nie przechodzą gałęzie drzew i krzewów, czy pozostałe wyposażenie działki jest zgodne z regulaminem.

Będzie to również przegląd pod kątem wyboru i obserwacji działek w celu wyłonienia kandydatów do nagród i dyplomów "Wzorowa Działka roku 2022"

Zapraszamy do współzawodnictwa.


30.04.2022 r.
Zaktualizowano tabelę opłat działkowych na rok 2022
link


Zarząd ROD „Nad Widawą”
Zaprasza na
KONFERENCJĘ DELEGATÓW

Która odbędzie się w dniu 26.03.2022r.
na ul. Koszarowej 3, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
budynek Politologii (numer budynku 2-3 ), aula B

Początek obrad: godz. 10:00

• Zgodnie z § 61 ust. 3 statutu PZD Konferencję Delegatów uznaje się za prawomocną przy obecności ponad połowy delegatów.
• Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Konferencji delegatów ma wyłącznie wybrany delegat - członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
• Każdy delegat - członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD KONFERENCJI DELEGATÓW :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie Regulaminu Konferencji Delegatów
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za lata 2021 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2021 rok.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021r.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
 11. Projekt planu pracy na 2022 rok.
  1. Dyskusja
 12. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 rok.
  1. Dyskusja
 13. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 przez Komisję Rewizyjną ROD
 14. Dyskusja.
  a. Podniesienie opłat ogrodowych, wynikających z obligatoryjnych podwyżek obciążających ROD.
  b. Pozostałe tematy zaproponowane przez zgłaszających.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach :
  1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 rok.
  2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 rok.Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 roku.
 16. Uchwalenie Realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*
 17. Uchwalenie planu pracy na 2022 rok.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 rok.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.
  * Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

  Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu na stronie internetowej https://rodnadwidawa.pl/finanse-rod-nad-widawa/, oraz w dniach 18.03.2022 r.(piątek) w godz. od 14:00 do 16:00 i 19.03.2022 r. (sobota) w godz. od 12:00 do 14:00 w budynku administracyjno-gospodarczym, ogród nr 3, działka nr 476.

Ważna informacja w sprawie źródeł ciepła lub spalania paliw

Szanowni działkowcy,
Od 1 lipca 2021 roku został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji w sprawie źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW (dotyczy to pieców, kominków, bojlerów, itp.). Dotyczy on każdego właściciela budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym znajdują się takie urządzenia, a więc również każdego działkowca, w którego altanie takie urządzenie funkcjonuje.
Zaniechanie złożenia deklaracji grozi grzywną, dlatego sprawę należy traktować z właściwą powagą.
W stosunku do urządzeń już funkcjonujących deklarację należy złożyć do końca czerwca 2022 roku.
Deklarację można złożyć w wersji elektronicznej na stronie internetowej
https://zone.gunb.gov.pl/ (wymagany jest profil zaufany lub dowód elektroniczny)
Wzór deklaracji z instrukcjami wypełnienia znajdują się na stronie:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Ulotka informacyjna w pdf


14.05.2021 r.

Zaktualizowano tabelę opłat działkowych na 2021 r.
Link do strony.


Wiadomości archiwalne


Przetargi:
Obecnie brak postępowań przetargowych w ROD "Nad Widawą"


Ważne informacje:

Wjazd na teren ROD

Wyniki konkursu na "Najładniejszą działkę 2019"
Przetarg na rozprowadzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej ROD „Nad Widawą” – ogród nr 3 v2
Informacja finansowa dotycząca prowadzenia ROD "Nad Widawą" we Wrocławiu za 2018 rok


Pozostałe informacje:
Opłaty ogrodowe na rok 2022.
Uchwały Walnego Zebrania na rok 2019.
Elektryfikacja ogrodów w ROD "Nad Widawą"
Informacja w sprawie przyłączy elektrycznych dla ROD "Nad Widawą"
Regulamin wewnętrzny w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ogrodzie.
Informator działkowca:
Informator działkowca - listopad 2021
Informator działkowca - październik 2021
Informator działkowca - wrzesień 2021
Informator działkowca - lipiec/sierpień 2021
Informator działkowca - czerwiec 2021
Informator działkowca - kwiecień/maj 2021
Informator działkowca - styczeń/marzec 2021

Informator działkowca - listopad/grudzień 2020
Informator działkowca - październik 2020
Informator działkowca - wrzesień 2020
Informator działkowca - sierpień 2020
Informator działkowca - lipiec 2020
Informator działkowca - czerwiec 2020
Informator działkowca - maj 2020
Informator działkowca - kwiecień 2020
Informator działkowca - marzec 2020

Informator działkowca - grudzień 2019
Informator działkowca - listopad 2019
Informator działkowca - wrzesień 2019
Informator działkowca - sierpień 2019
Informator działkowca - lipiec 2019
Informator działkowca - czerwiec 2019
Informator działkowca - maj 2019
Informator działkowca - kwiecień 2019