Przeskocz do treści

Aktualności


ZAWIADOMIENIE
Zarząd ROD „Nad Widawą”
Zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Które odbędzie się w dniu 20.04.2024 r. na ul. Koszarowej 3, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, budynek Politologii (numer budynku 2-3 ), aula A.

Początek obrad:
W I terminie godz. 10:00
W II terminie godz. 10:30*

 • Zgodnie z § 61 ust. 2 i § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

*Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
*Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 10. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r.*
 11. Projekty opłat ogrodowych na 2024 r.
 12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami w sprawach:
  1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  3) Udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,
  4) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  5) Uchwalenia programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.,
  6) Ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD,**
  7) Uchwalenia opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.,
  8) Uchwalenie uchwały w sprawie wniosku o zatwierdzenie/zmianę planu zagospodarowania ROD „Nad Widawą”
  9) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców3:
  9.1 w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowy osłony śmietników na ogrodzie nr 1” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji
  9.2 w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Odtworzenia rowu melioracyjnego na ogrodzie nr 1” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji
  9.3 w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Wymiany ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Lasku Sołtysowickiego” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji
  9.4 w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowy siedziby zarządu ROD „Nad Widawą” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji.
  9.5 w sprawie utwardzenia wjazdu na ogrodzie nr 1 przy bramie nr 2
  9.6 w sprawie wyrównania i utwardzenia pierwszej alejki na ogrodzie nr 1 pomiędzy bramą nr 1 a bramą nr 2
  9.7 w sprawie utworzenia miejsca spotkań dla działkowców Rod Nad Widawą na ogrodzie nr 1
  10) Uchwalenia innych uchwał dotyczących działalności ogrodu,
  11) Uchwalenia preliminarza finansowego na 2024 r.
 15. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 17. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyniku wyborów.
 18. Sprawy różne.
 19. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenia organów ROD
 20. Zakończenie obrad.

*Jeżeli w ROD planowane jest podjęcie inwestycji lub remontu, to projekt realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), powinien być przedstawiony jako część planu pracy na bieżący rok. Konieczne jest podjęcie oddzielnej uchwały dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 2/XXII/2023 Krajowej Rady PZD z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych.
**Tylko w przypadku gdy planowane jest podjęcie takiej uchwały.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu na stronie internetowej https://rodnadwidawa.pl/dokumentacja-rod/finanse-rod-nad-widawa/, oraz w dniach:

 1. 06.04.2024 r.(sobota) w godz. od 12:00 do 14:00
 2. 07.04.2024 r. (niedziela) w godz. od 15:00 do 17:00 w budynku administracyjno-gospodarczym, ogród nr 3 (ul. Redycka), działka nr 476.

Projekty uchwał i dokumenty na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (pliki spakowane w formacie ZIP)


Wiadomości archiwalne


Ważne informacje:

Regulamin wjazdu na teren ROD "Nad Widawą", uchwalony na Konferencji Delegatów w roku 2021.

Wjazd na teren ROD


Pozostałe informacje:
Elektryfikacja ogrodów w ROD "Nad Widawą"
Informacja w sprawie przyłączy elektrycznych dla ROD "Nad Widawą"
Regulamin wewnętrzny w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ogrodzie.
Informator działkowca:
Informator działkowca - listopad 2021
Informator działkowca - październik 2021
Informator działkowca - wrzesień 2021
Informator działkowca - lipiec/sierpień 2021
Informator działkowca - czerwiec 2021
Informator działkowca - kwiecień/maj 2021
Informator działkowca - styczeń/marzec 2021

Informator działkowca - listopad/grudzień 2020
Informator działkowca - październik 2020
Informator działkowca - wrzesień 2020
Informator działkowca - sierpień 2020
Informator działkowca - lipiec 2020
Informator działkowca - czerwiec 2020
Informator działkowca - maj 2020
Informator działkowca - kwiecień 2020
Informator działkowca - marzec 2020

Informator działkowca - grudzień 2019
Informator działkowca - listopad 2019
Informator działkowca - wrzesień 2019
Informator działkowca - sierpień 2019
Informator działkowca - lipiec 2019
Informator działkowca - czerwiec 2019
Informator działkowca - maj 2019
Informator działkowca - kwiecień 2019