Przeskocz do treści

Archiwum

Ważny komunikat!

Krajowy Zarząd PZD w dniu 26 marca 2020 r. podjął uchwałę nr 60/2020 w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD

Jedną z zmian jest poniższy zapis:
㤠1
Wprowadzić ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD. w ten sposób, że w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020r.:

1) uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie działkowiec oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny. tj. małżonek działkowca, jego wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. (…)
§2
W przypadku przedłużenia terminów ograniczeń wskazanych § 3a ust. 1 rozporządzenia, termin wskazany w § 1 ulega automatycznemu przedłużeniu, do dnia wskazanego w rozporządzeniu. (…)”

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie pzd.pl oraz do pobrania w formie pdf tutaj.
Prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń ze względu na Państwa zdrowie, które jest najważniejsze.

Prezes Zarządu ROD „Nad Widawą”
Andrzej Bernatek

Odwołanie Walnego Zebrania ROD "Nad Widawą"

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin Zarząd ROD „Nad Widawą”  we Wrocławiu uprzejmie informuje, że walne zebranie ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu zaplanowane w dniu 04.kwietnia 2020r. w zostało odwołane  i będzie przesunięte na inny termin.
Po ustaleniu nowego terminu Walnego Zebrania Zarząd ROD niezwłocznie ponownie poinformuje działkowców.

Zarząd ROD „Nad Widawą” informuje, że w związku z koronawirusem COVID-19 zebrania Zarządu w domku Zarządu  i spotkania z działkowcami zostały zawieszone do odwołania.
Zarząd pracuje  w trybie on-line.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres biuro@rodnadwidawa.pl lub na adres korespondencyjny:
ROD "Nad Widawą”
ul. Elementarzowa 12/6
51-173 Wrocław

Zarząd ROD "Nad Widawą"

 

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE WALNYCH ZEBRAŃ W PZD!!!

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - 11.03.2020

 

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z

zagrożeniem epidemiologicznym  

 

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd  PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji:

Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin zwołanych walnych zebrań (konferencji delegatów) i poinformować o tym działkowców w sposób najbardziej stosowny do danej sytuacji (w tym zakresie należy zapoznać się z odrębną uchwałą Krajowego Zarządu);

Prezesi okręgowych zarządów natychmiast odwołają zwołane posiedzenia okręgowych rad PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowanych członków;

Właściwe osoby natychmiast odwołają wszystkie zaplanowane szkolenia, narady i inne imprezy oraz zgromadzenia organizowane w związku z działalnością PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowane osoby.

Powyższe zalecenia i decyzje mają charakter nadzwyczajny ze względu na powagę sytuacji. Krajowy Zarząd  ma w szczególności na uwadze fakt, że większość działkowców to seniorzy i osoby w podeszłym wieku, które są szczególnie narażone na zagrożenie związane z koronawirusem. Istnieje więc bezwzględna potrzeba zminimalizowania takiego ryzyka. Jak podał w swoim komunikacie Główny Inspektor Sanitarny „Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Seniorzy, aby uniknąć zakażenia, powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych”.

Jednocześnie Krajowy Zarząd apeluje do wszystkich struktur i działkowców o dużą wyrozumiałość oraz bezwarunkowe przestrzeganie i stosowanie się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. W tej wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji – chodzi bowiem o zdrowie i życie nas wszystkich –działkowców, naszych rodzin i całego społeczeństwa.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

UCHWAŁA KZ w sprawie walnych zebrań i opłat ogrodowych w 2020

 

W związku z powyższym Walne Zebranie ROD "Nad Widawą" odbędzie się w późniejszym terminie.

Będziemy Państwa informować na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji.

Zarząd ROD „Nad Widawą"

 

Szanowni Działkowicze

Zarząd ROD "Nad Widawą" informuje iż w dniu 4 kwietnia 2020r. (sobota) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na które serdecznie zaprasza wszystkich członków ROD.

Zebranie odbędzie się przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 63, bud. Uniwersytetu Wrocławskiego, sala nr 25.
Początek obrad w I terminie o godz. 9:30, termin II o godz. 10:00

Zgodnie z §62  ust.1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu członków zwyczajnych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w miejscu zebrania, oraz w dniach 14 i 21 marca 2020r. w godz. od 1000 do 1300 w budynku Zarządu (na terenie ogrodu nr 3, działka nr 476).

 

Zarząd ROD „Nad Widawą"