Przeskocz do treści

Archiwum

ZAWIADOMIENIE
Zarząd ROD „Nad Widawą”
Zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Które odbędzie się w dniu 20.04.2024 r. na ul. Koszarowej 3, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, budynek Politologii (numer budynku 2-3 ), aula A.

Początek obrad:
W I terminie godz. 10:00
W II terminie godz. 10:30*

 • Zgodnie z § 61 ust. 2 i § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

*Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
*Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 10. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r.*
 11. Projekty opłat ogrodowych na 2024 r.
 12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami w sprawach:
  1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  3) Udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,
  4) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  5) Uchwalenia programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.,
  6) Ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD,**
  7) Uchwalenia opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.,
  8) Uchwalenie uchwały w sprawie wniosku o zatwierdzenie/zmianę planu zagospodarowania ROD „Nad Widawą”
  9) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców3:
  9.1 w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowy osłony śmietników na ogrodzie nr 1” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji
  9.2 w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Odtworzenia rowu melioracyjnego na ogrodzie nr 1” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji
  9.3 w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Wymiany ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Lasku Sołtysowickiego” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji
  9.4 w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowy siedziby zarządu ROD „Nad Widawą” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji.
  9.5 w sprawie utwardzenia wjazdu na ogrodzie nr 1 przy bramie nr 2
  9.6 w sprawie wyrównania i utwardzenia pierwszej alejki na ogrodzie nr 1 pomiędzy bramą nr 1 a bramą nr 2
  9.7 w sprawie utworzenia miejsca spotkań dla działkowców Rod Nad Widawą na ogrodzie nr 1
  10) Uchwalenia innych uchwał dotyczących działalności ogrodu,
  11) Uchwalenia preliminarza finansowego na 2024 r.
 15. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 17. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyniku wyborów.
 18. Sprawy różne.
 19. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenia organów ROD
 20. Zakończenie obrad.

*Jeżeli w ROD planowane jest podjęcie inwestycji lub remontu, to projekt realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), powinien być przedstawiony jako część planu pracy na bieżący rok. Konieczne jest podjęcie oddzielnej uchwały dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 2/XXII/2023 Krajowej Rady PZD z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych.
**Tylko w przypadku gdy planowane jest podjęcie takiej uchwały.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu na stronie internetowej https://rodnadwidawa.pl/dokumentacja-rod/finanse-rod-nad-widawa/, oraz w dniach:

 1. 06.04.2024 r.(sobota) w godz. od 12:00 do 14:00
 2. 07.04.2024 r. (niedziela) w godz. od 15:00 do 17:00 w budynku administracyjno-gospodarczym, ogród nr 3 (ul. Redycka), działka nr 476.

Projekty uchwał i dokumenty na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (pliki spakowane w formacie ZIP)


W związku z tym, że Widawa ma bardzo wysoki stan wody, prosimy działkowców z Ogrodu nr 1 (ul. Sołtysowicka) aby sprawdzili stan swoich działek i zabezpieczyli mienie.

Alarm powodziowy we Wrocławiu. Widawa grozi wylaniem • www.tuwroclaw.com


25 CZERWCA 2023 ODBĘDZIE SIĘ PRZEGLĄD DZIAŁEK

 w ROD „Nad Widawą”

Szanowni działkowcy 25.06.2023 komisja, powołana uchwałą Zarządu, dokona przeglądu wszystkich działek naszego ogrodu pod kątem zagospodarowania, właściwego utrzymania i ogólnego porządku.

Przegląd rozpoczyna się o godzinie 10:00

Zarząd zaprasza wszystkich dzierżawców działek do obecności na działkach podczas trwania przeglądu.

Regulamin oraz kryteria oceny corocznego przeglądu działek w ROD Nad Widawą we Wrocławiu dostępne są na naszej stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń.

Regulamin przeglądu działek

                                                                  Zarząd ROD ”Nad Widawą”


Szanowni Działkowicze

Zarząd ROD "Nad Widawą"
zwołuje Konferencję Delegatów

Która odbędzie się w dniu 22.04.2023r. na ul. Koszarowej 3 (kampus UWr - Wydział Nauk Społecznych), w budynku Instytutu Stosunków Międzynarodowych (bud. 21) w sali nr 144. Początek obrad: godz. 10:00

Zgodnie z § 61 ust. 3 statutu PZD Konferencję Delegatów uznaje się za prawomocną przy obecności ponad połowy delegatów.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Konferencji delegatów  ma wyłącznie wybrany delegat - członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy delegat - członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD KONFERENCJI DELEGATÓW :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie Regulaminu Konferencji Delegatów Zebrania Sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór komisji Mandatowej, oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za rok 2022 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2022 rok.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD przez komisję rewizyjną ROD za rok 2022 wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 10. Projekt planu pracy na 2023 rok.
 11. Projekt preliminarza finansowego na 2023 rok.
 12. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 przez Komisję Rewizyjna ROD

Dyskusja.
a. Inwestycje: Remont ogrodzenia parkingu na ogrodzie nr 1, elektryfikacja ogronu numer 1 i 2, budowa domku siedziby zarządu, monitoring bram, utwardzenie niektórych ścieżek a terenie ogrodu.
b. Rozwiązanie problemów dotyczących gromadzenia śmieci i gałęzi w niedozwolonych miejscach.
c. Przypomnienie o obowiązku wyposażenia każdej działki w kompostownik adekwatny do powierzchni uprawnej.
d. Podniesienie opłat ogrodowych, wynikających z obligatoryjnych podwyżek obciążających ROD.
e. Wnioski zgłoszone przez działkowców.
f. Pozostałe tematy zaproponowane przez zgłaszających.

 1. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach :
  1) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2022 roku.
  2) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
  3) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2022 roku.
 2. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 roku.
 3. Uchwalenie Realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*
 4. Uchwalenie planu pracy na 2023 rok.
 5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 rok.
 6. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu na stronie internetowej ogrodu (tutaj), oraz w dniach 13.04.2023r.(czwartek) i 15.04.2023r. (sobota) w godz. od 10:00 do 12:00 w budynku administracyjno-gospodarczym, ogród nr 3, działka nr 476.


Szanowni Działkowicze

Zarząd ROD "Nad Widawą" serdecznie zaprasza wszystkich użytkowników działek wraz z osobami towarzyszącymi na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Działkowca, które odbędzie się dnia 03.09.2022r. o godzinie 14:00 na terenie ogrodu nr 3 (ul. Redycka), działka nr 476, przy budynku administracyjnym.
Dla wszystkich przybyłych zapewniamy poczęstunek i dobrą zabawę i miło spędzony czas.

Mapka dojazdu

Mile widziane przyniesienie własnych wyrobów (ciasto, nalewka, itp.) celem skosztowania przez innych Działkowiczów plonów z naszych ogrodów.

Zarząd ROD „Nad Widawą"


Informacja o przeglądach działek

Informujemy, że w dniach 21-22 MAJA 2022r. w godzinach od 9:00 do 12:00

Komisja powołana przez Zarząd ROD dokona corocznego przeglądu działek pod względem ich zagospodarowania.

Działki będą oceniane pod kątem przestrzegania postanowień przepisów Regulaminu ROD (posiadanie kompostownika, widoczny numer działki) oraz walorów estetycznych i użytkowych.

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria;

rozplanowanie działki i jej estetyka, estetyka altany, czystość alejek i czystość na całej działce, wygląd rabat, różnorodność upraw, czy na sąsiednie działki a w szczególności na alejki ogrodowe, nie przechodzą gałęzie drzew i krzewów, czy pozostałe wyposażenie działki jest zgodne z regulaminem.

Będzie to również przegląd pod kątem wyboru i obserwacji działek w celu wyłonienia kandydatów do nagród i dyplomów "Wzorowa Działka roku 2022"

Zapraszamy do współzawodnictwa.


30.04.2022 r.
Zaktualizowano tabelę opłat działkowych na rok 2022
link


Zarząd ROD „Nad Widawą”
Zaprasza na
KONFERENCJĘ DELEGATÓW

Która odbędzie się w dniu 26.03.2022r.
na ul. Koszarowej 3, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
budynek Politologii (numer budynku 2-3 ), aula B

Początek obrad: godz. 10:00

• Zgodnie z § 61 ust. 3 statutu PZD Konferencję Delegatów uznaje się za prawomocną przy obecności ponad połowy delegatów.
• Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Konferencji delegatów ma wyłącznie wybrany delegat - członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
• Każdy delegat - członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD KONFERENCJI DELEGATÓW :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie Regulaminu Konferencji Delegatów
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za lata 2021 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2021 rok.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021r.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
 11. Projekt planu pracy na 2022 rok.
  1. Dyskusja
 12. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 rok.
  1. Dyskusja
 13. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 przez Komisję Rewizyjną ROD
 14. Dyskusja.
  a. Podniesienie opłat ogrodowych, wynikających z obligatoryjnych podwyżek obciążających ROD.
  b. Pozostałe tematy zaproponowane przez zgłaszających.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach :
  1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 rok.
  2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 rok.Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 roku.
 16. Uchwalenie Realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*
 17. Uchwalenie planu pracy na 2022 rok.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 rok.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.
  * Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

  Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu na stronie internetowej https://rodnadwidawa.pl/finanse-rod-nad-widawa/, oraz w dniach 18.03.2022 r.(piątek) w godz. od 14:00 do 16:00 i 19.03.2022 r. (sobota) w godz. od 12:00 do 14:00 w budynku administracyjno-gospodarczym, ogród nr 3, działka nr 476.

Ważna informacja w sprawie źródeł ciepła lub spalania paliw

Szanowni działkowcy,
Od 1 lipca 2021 roku został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji w sprawie źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW (dotyczy to pieców, kominków, bojlerów, itp.). Dotyczy on każdego właściciela budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym znajdują się takie urządzenia, a więc również każdego działkowca, w którego altanie takie urządzenie funkcjonuje.
Zaniechanie złożenia deklaracji grozi grzywną, dlatego sprawę należy traktować z właściwą powagą.
W stosunku do urządzeń już funkcjonujących deklarację należy złożyć do końca czerwca 2022 roku.
Deklarację można złożyć w wersji elektronicznej na stronie internetowej
https://zone.gunb.gov.pl/ (wymagany jest profil zaufany lub dowód elektroniczny)
Wzór deklaracji z instrukcjami wypełnienia znajdują się na stronie:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Ulotka informacyjna w pdf


14.05.2021 r.

Zaktualizowano tabelę opłat działkowych na 2021 r.
Link do strony.

08.04.2021 r.

W związku z przedłużeniem restrykcji odnośnie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 i zakazem zgromadzeń powyżej 5 osób Zarząd ROD Nad Widawą zmuszony jest odwołać zebrania sektorowe.
Nowe terminy zostaną podane, gdy sytuacja będzie pozwalała na ich organizację.
Bieżące sprawy ogrodu, w tym informacje o opłatach, znajdziecie na naszej stronie www.

15.03.2021 r.

Zarząd ROD "Nad Widawą" zwołuje
ZEBRANIA SEKTOROWE

w celu wyboru Delegatów na Konferencję Delegatów.

Zgodnie z §57 Statutu PZD oraz sytuacją związaną z pandemią COVID, Zarząd ROD Nad Widawą podjął decyzję o zmianie trybu corocznych zebrań członków naszego ROD z Walnego Zebrania na Konferencję Delegatów.

Decyzja o zastąpieniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego przez Konferencję Delegatów oznacza konieczność przeprowadzenia Zebrań Sektorowych, na których zostaną wybrani przez członków PZD naszego ROD, Delegaci z prawem udziału w głosowaniu.

Delegaci będą reprezentować, na Konferencji Delegatów, interesy działkowców należących do tego samego sektora co Delegat. Konferencje Delegatów podejmują te same decyzje co Walne Zebrania, jednak ze względów na liczbę delegatów ułatwiają ich organizację i zachowanie reżimu sanitarnego.

Program zebrań:

 • poinformowanie o tematach, jakie zostaną poruszone na Konferencji Delegatów,
 • wybór Delegatów w liczbie odpowiadającej danemu sektorowi.

Jest to kluczowa sprawa dla funkcjonowania ogrodu, dlatego prosimy o jak najliczniejsze przybycie.

Ogród nr 1 podzielony został na 5 sektorów, z których wybierać będziemy łącznie 22 delegatów.

W związku z powyższym zapraszamy działkowców z poszczególnych sektorów na zebrania, wg poniższego harmonogramu:

*Zebranie będzie prawomocne przy obecności ponad połowy członków danego sektora.
Drugi termin. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie stawi się więcej niż połowa uprawnionych osób, pół godziny po wyznaczonym terminie odbędzie się Zebranie Sektorowe w drugim terminie.
Decyzje podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na ilość uczestników zebrania.

Mapka podziału sektorów (ogród nr 1) wraz z informacją.

Ogród nr 2 stanowi jeden sektorów, z którego wybierać będziemy 5 delegatów.

W związku z powyższym zapraszamy działkowców z całego ogrodu nr 2 na zebranie w dniu:

*Zebranie będzie prawomocne przy obecności ponad połowy członków danego sektora.
Drugi termin. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie stawi się więcej niż połowa uprawnionych osób, pół godziny po wyznaczonym terminie odbędzie się Zebranie Sektorowe w drugim terminie.
Decyzje podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na ilość uczestników zebrania.

Mapka podziału sektorów (ogród nr 2) wraz z informacją.

Ogród nr 3 podzielony został na 2 sektory, z których wybierać będziemy łącznie 8 delegatów.

*Zebranie będzie prawomocne przy obecności ponad połowy członków danego sektora.
Drugi termin. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie stawi się więcej niż połowa uprawnionych osób, pół godziny po wyznaczonym terminie odbędzie się Zebranie Sektorowe w drugim terminie.
Decyzje podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na ilość uczestników zebrania.

Mapka podziału sektorów (ogród nr 3) wraz z informacją.


Szanowni Działkowcy

24.10.2020 r.
W związku z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19 wprowadzonymi na terenie całego kraju, spotkania Zarządu będą odbywały się w formie on-line - do odwołania.
Spotkania z Działkowcami również zostają zawieszone do czasu odwołania obostrzeń związanych z epidemią.
Pozostaje kontakt telefoniczny, e-mail oraz tradycyjna forma pisemna dostarczona na adres wskazany do korespondencji.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Zarząd ROD "Nad Widawą"

Opłaty ogrodowe na rok 2020

Krajowy Zarząd Polskiego Związku działkowców w dniu 11 marca 2020r. podjął uchwałę nr 44/2020, w której zobowiązał zarządy ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019r. (§2 w/w uchwały).

Wobec czego prosimy działkowców o wnoszenie opłat ogrodowych do dnia 30 czerwca 2020r. w wysokości składki z roku 2019.

UCHWAŁA KZ w sprawie walnych zebrań i opłat ogrodowych w 2020

Zarząd ROD „Nad Widawą"

Ważny komunikat!

Krajowy Zarząd PZD w dniu 26 marca 2020 r. podjął uchwałę nr 60/2020 w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD

Jedną z zmian jest poniższy zapis:
㤠1
Wprowadzić ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD. w ten sposób, że w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020r.:

1) uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie działkowiec oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny. tj. małżonek działkowca, jego wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. (…)
§2
W przypadku przedłużenia terminów ograniczeń wskazanych § 3a ust. 1 rozporządzenia, termin wskazany w § 1 ulega automatycznemu przedłużeniu, do dnia wskazanego w rozporządzeniu. (…)”

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie pzd.pl oraz do pobrania w formie pdf tutaj.
Prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń ze względu na Państwa zdrowie, które jest najważniejsze.

Prezes Zarządu ROD „Nad Widawą”
Andrzej Bernatek

Odwołanie Walnego Zebrania ROD "Nad Widawą"

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin Zarząd ROD „Nad Widawą”  we Wrocławiu uprzejmie informuje, że walne zebranie ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu zaplanowane w dniu 04.kwietnia 2020r. w zostało odwołane  i będzie przesunięte na inny termin.
Po ustaleniu nowego terminu Walnego Zebrania Zarząd ROD niezwłocznie ponownie poinformuje działkowców.

Zarząd ROD „Nad Widawą” informuje, że w związku z koronawirusem COVID-19 zebrania Zarządu w domku Zarządu  i spotkania z działkowcami zostały zawieszone do odwołania.
Zarząd pracuje  w trybie on-line.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres biuro@rodnadwidawa.pl lub na adres korespondencyjny:
ROD "Nad Widawą”
ul. Elementarzowa 12/6
51-173 Wrocław

Zarząd ROD "Nad Widawą"

 

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE WALNYCH ZEBRAŃ W PZD!!!

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - 11.03.2020

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z

zagrożeniem epidemiologicznym  

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd  PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji:

Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin zwołanych walnych zebrań (konferencji delegatów) i poinformować o tym działkowców w sposób najbardziej stosowny do danej sytuacji (w tym zakresie należy zapoznać się z odrębną uchwałą Krajowego Zarządu);

Prezesi okręgowych zarządów natychmiast odwołają zwołane posiedzenia okręgowych rad PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowanych członków;

Właściwe osoby natychmiast odwołają wszystkie zaplanowane szkolenia, narady i inne imprezy oraz zgromadzenia organizowane w związku z działalnością PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowane osoby.

Powyższe zalecenia i decyzje mają charakter nadzwyczajny ze względu na powagę sytuacji. Krajowy Zarząd  ma w szczególności na uwadze fakt, że większość działkowców to seniorzy i osoby w podeszłym wieku, które są szczególnie narażone na zagrożenie związane z koronawirusem. Istnieje więc bezwzględna potrzeba zminimalizowania takiego ryzyka. Jak podał w swoim komunikacie Główny Inspektor Sanitarny „Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Seniorzy, aby uniknąć zakażenia, powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych”.

Jednocześnie Krajowy Zarząd apeluje do wszystkich struktur i działkowców o dużą wyrozumiałość oraz bezwarunkowe przestrzeganie i stosowanie się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. W tej wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji – chodzi bowiem o zdrowie i życie nas wszystkich –działkowców, naszych rodzin i całego społeczeństwa.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

UCHWAŁA KZ w sprawie walnych zebrań i opłat ogrodowych w 2020

W związku z powyższym Walne Zebranie ROD "Nad Widawą" odbędzie się w późniejszym terminie.

Będziemy Państwa informować na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji.

Zarząd ROD „Nad Widawą"

Szanowni Działkowicze

Zarząd ROD "Nad Widawą" informuje iż w dniu 4 kwietnia 2020r. (sobota) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na które serdecznie zaprasza wszystkich członków ROD.

Zebranie odbędzie się przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 63, bud. Uniwersytetu Wrocławskiego, sala nr 25.
Początek obrad w I terminie o godz. 9:30, termin II o godz. 10:00

Zgodnie z §62  ust.1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu członków zwyczajnych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w miejscu zebrania, oraz w dniach 14 i 21 marca 2020r. w godz. od 1000 do 1300 w budynku Zarządu (na terenie ogrodu nr 3, działka nr 476).

Zarząd ROD „Nad Widawą"