Przeskocz do treści

Elektryfikacja

Na tej stronie będziemy publikować wszystkie informacje odnośnie zadania elektryfikacji naszych ogrodów.


Aktualizacja na kwiecień 2024 r.

(dotyczy ogrodu nr 2)

Informacje na temat realizacji umowy przyłączenia ogrodu nr 2 (stan na dzień 10.04.2024 r.):

Po wielu bezowocnych latach, w których Tauron i wskazany przez nich wykonawca ignorował nasze prośby o informacje na temat tego przyłącza, albo informował o różnych trudnościach, jak np. brak możliwości kontaktu z właścicielami gruntów przez które miała być poprowadzona linia, nastąpił być może przełom.

Na początku kwietnia uzyskaliśmy informacje, że w Tauronie sprawę naszej umowy przejęła nowa osoba.  W imieniu spółki przeprosiła za wieloletnie opóźnienia i podziękowała za „pokłady cierpliwości”.

Przekazała nam, że wykonawca, który projektował przyłącze zaprzestał działalności i TAURON był zmuszony rozwiązać z nim zlecenie.

Jednocześnie zadeklarowała, że chciałaby szybko i sprawnie poprowadzić teraz sprawę naszej umowy, oraz że będzie monitorować sprawę i dołoży wszelkich starań aby wykonano przyłącze w trybie priorytetowym.

W dniu 10.04.2024 r. pisemnie poinformowała, że Tauron przekazał już zlecenie realizacji naszej umowy do nowej firmy wykonawczej. 

Przewodniczący komisji energetycznej jest już po pierwszych rozmowach z nowym wykonawcą i w najbliższym czasie, po przeanalizowaniu przez wykonawcę trasy, którą miały być poprowadzone przewody według pierwotnego założenia, omówimy stan i możliwości szybkiej realizacji przyłącza.


Aktualizacja na kwiecień 2020 r.
(dotyczy ogrodu nr 3)

Szanowni działkowcy
Zarząd ROD Nad Widawą na posiedzeniu on-line w dniu 4.04.2020 roku, podjął decyzję w formie uchwały, o kontynuacji procesu przyłączeniowego altanek do wewnątrzogrodowej instalacji elektrycznej.
Nasza decyzja podyktowana jest wolą działkowców, do jak najszybszej możliwości korzystania z energii elektrycznej na własnych działkach.
Wymogiem formalnym przyłączeń, zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną na poprzednim Walnym Zebraniu, jest akceptacja Walnego Zebrania kwoty, za jaką działkowcy będą przyłączani do sieci ogólnoogrodowej, niemniej w związku z zagrożeniem wirusowym, na chwilę obecną nie jest jednak znany, nawet przybliżony, termin zebrania.
Wobec powyższego uzasadnionym jest tryb wyjątkowy, w jakim chcemy umożliwić przyłączenie, z zastrzeżeniem uzupełnienia formalności na najbliższym Walnym Zebraniu.
W trakcie tego, przyszłego Walnego Zebrania, poddana zostanie uchwała zatwierdzająca stawki, wg projektu, który znajdziecie na stronie www.rodnadwidawa.pl/elektryfikacja.
Aby jednak uniknąć prawnego klinczu, procedurę podpisywania umów i przyłączeń rozpoczniemy dopiero, po podpisaniu przez każdego działkowca z Ogrodu nr 3, oprócz Wniosku o przyłączenie, również oświadczenia woli, że znana jest mu treść projektu uchwały i zadeklarowanie, że w trakcie Walnego Zebrania działkowiec zagłosuje za Uchwałą, w proponowanej treści.
Dla przypomnienia, koszt przyłączenia, jest kosztem elektryka, który dokonuje przyłączeń i wynika z przeprowadzonego postępowania konkursowego. Jest to kwota jaką dyktuje nam rynek.
Stawki z opisem procedury wyłonienia firmy zwycięzcy znajdziecie w pliku „ELEKTRYK OGRODOWY - INFO o wyborze”.

Prosimy o monitorowanie strony www.rodnadwidawa.pl/elektryfikacja będziemy na niej, na bieżąco informować o postępach prac.

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne w procesie przyłączeniowym dokumenty.

5 kwietnia 2020
Zarząd ROD Nad Widawą

Dokumentacja:
Pismo przewodnie
Oświadczenie Woli
Projekt uchwały na Walne Zebranie
Przyłącze - krok po kroku
Regulamin wewnętrzny i umowa na przyłącze prądu
Umowa przyłączenie do sieci ROD
Wniosek o przyłączenie do sieci ROD


Aktualizacja na wrzesień 2019 r.

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z elektryfikacją na ogrodzie nr 3.

Ulotka podłączenia - ogród nr 3
Regulamin wewnętrzny
Umowa przyłączenie do sieci ROD
Wniosek o przyłączenie do sieci ROD


Aktualizacja na kwiecień 2018 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi na Walnym Zebraniu w dniu 7 kwietnia 2018 roku, zmieniły się założenia dotyczące kolejności i terminów przyłączeń poszczególnych ogrodów do sieci energetycznej TAURON.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  1. Ogród numer 3 zostanie podłączony z trakcji elektrycznej przebiegającej przez teren ogrodu. Dzięki temu koszt przyłącza będzie istotnie niższy niż wynikało to z poprzedniej umowy, która została rozwiązana.

Planowany termin realizacji przyłącza - połowa bieżącego roku.

Osoby, które nadal nie wpłaciły, wynikającej z Uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, kwoty 690 zł na rozprowadzenie sieci energetycznej na terenie ogrodu, zobowiązane są do jej bezzwłocznego uregulowania.

Po  instalacji rozdzielnicy Z-K przez TAURON, zostaną uruchomione, wobec osób które nie dokonały wpłat, procedury wypowiedzenia umów dzierżawy, zgodnie z trybem przewidzianym w regulaminie PZD.

  1. Ogród numer 1, który miał być podłączony jako drugi, został przesunięty do podłączenia po wcześniejszym podłączeniu Ogrodu numer 2. To pozwoli na zmniejszenie kosztów całkowitych inwestycji, dzięki temu, że późniejsze podłączenie Ogrodu nr 1 nastąpi z rozdzielnicy wybudowanej dla Ogrodu numer 2. Do pociągnięcia będzie tylko około 250m kabla przez most na Widawie.

Stąd  też wpłaty w wysokości 600 zł, dla Ogrodu numer 1, wynikające z Uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są wstrzymane do czasu podpisania nowej umowy z TAURON i wybudowania przyłącza.

Osoby, które już dokonały wpłat na ten cel, mogą wystąpić do księgowej o ich zwrot, lub przechowanie tych środków na poczet przyszłej inwestycji na ich koncie w ROD Nad Widawą.

Prawdopodobny termin rozpoczęcia nowych rozmów z firmą TAURON i podpisania nowej umowy na korzystniejszych warunkach, to początek przyszłego roku.

  1. Ze względów opisanych w punkcie powyżej, została podpisana z firmą TAURON umowa na podłączenie Ogrodu numer 2. Podłączenie nastąpi z Kłokoczyc. Termin realizacji podawany przez projektanta i jednocześnie podwykonawcę TAURONU, to bieżący rok. Ze względu na uzgodnienia z wieloma instytucjami mającymi prawo głosu w sprawie ciągnięcia linii, dokładny termin jest nie do przewidzenia.

Niemniej, ze względu na realizację zadania w nieodległej perspektywie, Zarząd podjął decyzję o terminie wpłaty na konto ROD Nad Widawą kwoty wynikającej z Uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Wszystkich działkowców z Ogrodu nr 2 zobowiązujemy do wpłaty kwoty 650 zł do końca sierpnia 2018 roku, w całości lub dogodnych dla siebie ratach.

Po tym terminie lub po instalacji rozdzielnicy Z-K przez TAURON, zostaną uruchomione, wobec osób które nie dokonały wpłat, procedury wypowiedzenia umów dzierżawy, zgodnie z trybem przewidzianym w regulaminie PZD.

Przypominamy: wpłaty są obligatoryjne dla wszystkich właścicieli działek niezależnie od faktu, czy zechcą podłączyć swoją działkę do sieci czy nie.

aktualna informacja o elekrtyfikacji -_kwiecien 2018


Informacja o wynikach głosowania (czerwiec 2017):

W wyniku głosowania w dniu 10.06.2017, w trakcie nadzwyczajnego walnego zebrania członków ROD Nad Widawą, większością głosów zapadły decyzje dla wszystkich 3 ogrodów o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego PN. Elektryfikacja ROD "Nad Widawą".
W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z treścią podjętych uchwał (dostępne w sekcji "Dokumentacja ROD/Uchwały/Uchwały 2017").

Jednocześnie prosimy o dokonywanie wpłat, na konto ROD Nad Widawą, związanych z ww przedsięwzięciem:

1. Użytkowników działek w obrębie Ogrodu nr 3 wg harmonogramu:
230 zł do końca sierpnia 2017,
230 zł do końca września 2017,
230 zł do końca października 2017.

2. Użytkowników działek w obrębie Ogrodu nr 1 i 2
zgodnie z treścią uchwał dla Ogrodów nr 1 i 2 prosimy o wstrzymanie się z płatnościami do czasu, gdy uzyskamy od TAURON SA wiążące decyzje o terminach podłączenia tych ogrodów do sieci dystrybucyjnej TAURON (wybudowanie Rozdzielnicy ZK, na granicy Ogrodów 1 i 2) .
O harmonogramie wpłat i postępach w rozmowach z TAURON będziemy na bieżąco Państwa informować.

Uwaga: wpłaty są obligatoryjne dla wszystkich właścicieli działek niezależnie od faktu, czy zechcą podłączyć swoją działkę do sieci czy nie. Wpłat można dokonywać w podanych ratach, lub w całości.

Zarząd ROD Nad Widawą