Przeskocz do treści

Przetarg na rozprowadzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej ROD „Nad Widawą” – ogród nr 3 v2

Zarząd ROD Nad Widawą, w związku z unieważnieniem pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia na rozprowadzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nad Widawą" ogłasza drugi przetarg na realizację niniejszej inwestycji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia uległa modyfikacji, w celu zwiększenia szansy na skuteczne zakończenie postępowania.

Poniżej wykaz zmian w SIWZ w stosunku do SIWZ obowiązujących dla unieważnionego postępowania.

- pkt V ppkt 14 - zmieniona została data w dopisku jaki należy umieścić na kopercie oferty.

- pkt VI ppkt 2.5 - zmniejszona została obowiązkowa kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do 100 000 PLN

- pkt VIII ppkt 3 - dopuszczone zostało dostarczenie wraz z ofertą wyłącznie potwierdzenia dokonania przelewu z wadium, poprzez usunięcie zapisu o terminie wniesienia wadium tożsamym z terminem uznania rachunku Organizatora (nie ma już konieczności aby wadium było zaksięgowane w terminie wyznaczonego składania ofert).

- pkt VIII ppkt 4 - dodano literę d) - o treści " Wykonawca wskazuje numer rachunku bankowego, na który Organizator ma dokonać zwrotu wadium wypełniając załącznik nr 6 do SIWZ."

- Jednocześnie dodano załącznik nr 6 do SIWZ. - pkt XVIII ppkt 2, lit a) - dopuszczono ważność przetargu, jeżeli w postępowaniu weźmie udział przynajmniej 1 Oferent, który złoży ważną, niepodlegającą odrzuceniu, ofertę.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 1 - oferta - wersja do edycji

Załącznik nr 2 - projekt instalacji

Załącznik nr 3A - przedmiar

Załącznik nr 3B - kosztorys inwestorski

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - oświadczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenia - wersja do edycji

Załącznik nr 6 - zwrot wadium

Załącznik nr 6 - zwrot wadium - wersja do edycji

---------------------

Protokół z wyboru wykonawcy